Žiadateľ o grant

NOVOTA ART
NOVOTA ART využíva najmodernejšie technológie, pracuje s 5-osovými obrábacími centrami na výrobu niektorých z najkomplikovanejších nábytkových dielov a zostáv. Obrábacie centrum ACCORD 50 FX-M vyniká precíznou prácou, ako aj poskytovaním povrchovej úpravy najvyššej kvality.

Predstavujeme našich partnerov v projekte Smart Furniture

Priemyselný výskum inteligentného nábytku a funkčných prvkov na pomoc zdravotne postihnutým a starším ľuďom v ich domácnostiach.

NOVOTA ART

Spoločnosť NOVOTA ART v súčasnosti zamestnáva viacerých špecialistov v oblastiach dizajnu, 3D modelovania, mechanických konštrukcií, vývoja softvéru, robotiky a digitálneho obrábania materiálov ako CNC a 3D tlač.
Spoločnosť si udržiava a neustále rozvíja odbornosť a remeselnú zručnosť vo výtvarnom spracovaní zložitých sochárskych tvarov, ergonómia a dizajn.

Spoločnosť NOVOTA ART spolupracuje s medzinárodne uznávanými 3D dizajnérmi pôsobiacimi v oblasti vývojových nástrojov pre starších a imobilných ľudí.

Od začiatku tohto projektu sme sa stretávali s veľkým záujmom aj zo strany členov mladšej generácie, ktorí často prinášajú svieže a energické nápady. Spolupracujeme aj s príbuznými katedrami Vysokej školy výtvarných umení.

JAHO MUR OG FASADE AS

Spoločnosť pôsobí hlavne v Nórsku a vo svojej histórii prešla mnohými zmenami a vývojom, vrátane, ale nie výlučne, zmeny názvu z Jkg Mur AS.

Ich resumé zahŕňa množstvo špecializovaných projektov v oblasti stavebníctva, architektonických prác a rekonštrukcií interiérových a exteriérových častí budov.

V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na domovy pre seniorov, kde robí stavebné a reštaurátorské práce ako v interiéri, tak aj v exteriéri budov.

V súčasnosti vykonáva špecializované murárske a architektonické práce v Domove pre seniorov v Åseral, nórskej vnútrozemskej obci severovýchodne od Kristiansandu.

THE VIA LUX - HOME FOR SOCIAL SERVICES AND SENIOR CITIZENS

Rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja.

Poslaním zariadenia je poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách v rámci sociálnej politiky KSK.

Víziou zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v bezbariérovom zariadení podľa individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov sociálnej služby s rešpektovaním ich jedinečnosti a rešpektovaním ľudských práv a základných slobôd. Vytvárať pre prijímateľov sociálnej služby bezpečné prostredie, čo najbližšie k domácemu prostrediu, v ktorom trávia svoj každodenný život.

Strategickým cieľom zariadenia na roky 2019 – 2021 je zlepšiť pripravenosť zariadenia poskytovať kvalitnejšie sociálne služby v súlade s trendmi DEI s prihliadnutím na rastúci počet prijímateľov sociálnych služieb s psychiatrickými diagnózami a zvyšujúci sa počet starších ľudí.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe