V tejto aktivite budú vyvíjané riadiaci softvér (riadiaca jednotka a umelá inteligencia), robotické mechanizmy, programovanie medicínskeho centra a medicínskych zariadení integrovaných v nábytku. Aktivita bude zahŕňať vytvorenie riadiaceho softvéru (umelej inteligencie) pre jednotlivé časti inteligentného nábytku, ktoré budú integrované do programovej jednotky s pripojením medicínskych meracích prístrojov a mechatroniky a ovládané cez displej s rečovým modulom.

Bude vytvorené spojenie s medicínskym centrom na diaľkové spracovanie údajov. Následnebude naprogramované užívateľské prostredie využívajúce internet na sprostredkovanie doplnkových služieb (objednávka liekov, stravy, upratovanie, internetové cvičenia a zábavu). Nakoniec bude realizovaný dizajn a vývoj prototypu komplexného programu riadenia nábytku.

Súčasťou aktivity bude tiež vývoj robotických mechanizmov integrovaných do častí nábytku v závislosti od konceptu, dizajnu, a 3D modelov. Vývoj bude prebiehať od koncepčného inžinierstva cez programovú a vizualizačnú simuláciu až po fázu výroby prototypu.  Ako súčasť aktivity budú vyvinuté mechanické a servo motorové hybné časti nábytku, vytvorená a integrovaná kontrolná jednotka a vyriešené pripojenie na iné elektronické časti nábytku. Budú vykonané testy funkcionality, záťaže, a plynulosti. V ďalšom kroku budú do vyvinutej riadiacej aplikácie/softvéru pripojené a integrované snímače a izbové senzory. Po inštalácii zariadení do nábytku a ich prepojení a sprevádzkovaní sa pre jednotlivé časti budú hľadať riešeniapre elektrické nabíjanie a dokovacie stanice v elektrickej sieti.

Spolu s hore uvedenými výskumnými aktivitami bude prebiehať vývoj častí nábytku určených na prítomnosť meracích zariadení vitálnych funkcií a včasnej diagnostiky. To bude zahŕňať implementácie, modifikácie a aplikáciu skenovacích zariadení založených na zvukovej rezonancii a ďalších bezkontaktných metódach skenovania telesných funkcií, ich overovanie a prispôsobenie pre domáce použitie a integrovanie do nábytku. Aktívne budú vyhľadávané riešenia pre implementáciu medicínskej vývojovej technológie do jednotlivých častí nábytku. Paralelne sa bude pracovať na vývoji softvérového užívateľského rozhrania pre tele-medicínu (spojenie doktora a pacienta, prepojenie inteligentného nábytku so vstavanými meracími zariadeniami s inteligentnou riadiacou jednotkou, atď.)

Trvanie: 05/2022 – 04/2023

Working together for a green, competitive and inclusive Europe